სომხეთის ამერიკული უნივერსიტეტი

• 50 კვტ-იანი მზის თერმული სისტემის მონტაჟი – პარამაზ ავედისიანის კორპუსი
• 40 კვტ მზის თერმული სისტემის მოდერნიზაცია – მთავარი კორპუსი
• 5 კვტ პოლიკრისტალური PV სისტემის მოდერნიზაცია – მთავარი კორპუსი
• 3 კვტ-იანი ამორფული PV ფოტოელექტრული სისტემის მონტაჟი – მთავარი კორპუსი
• 3 კვტ-იანი მონოკრისტალური ფოტოელექტრული სისტემის მონტაჟი – პარამაზ ავედისიანის
კორპუსი
• LED ნათურების და სანათების მონტაჟი – სხვადასხვა კორპუსი
• BMS / HVAC- ის ექსპლუატაცია და ტექნიკური მომსახურება – პარამაზ ავედისიანის
კორპუსი
• საქვაბის რემონტი – პარამაზ ავედისიანის კორპუსი
• მზის ენერგიის მონიტორინგის სისტემის დაპროექტება და მონტაჟი – მზის სისტემები