ენერგო აუდიტი

ელექტროენერგიის გადახდის ქვითრების შემცირება უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ნებისმიერ ბიზნესში კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად. ელექტრო აუდიტი ასრულებს უმნიშვნელოვანეს როლს ელექტროენერგიის გადასახდელი ქვითრების მართვისა და დამუშავების პროცესში. ენერგო აუდიტი მოიცავს სხვადასხვა კვლევის სხვადასხვა მეთოდებს.

როგორც წესი, იგი მოიცავს შენობის ან სათავსის ენერგომოხმარების ანალიზს.  ენერგო აუდიტი შეიძლება განხორციელდეს დეტალიზაციის სხვადასხვა დონეებზე. აუდიტი მოიცავს შენობისა და სათავსის  ეფექტურობის შეფასების შედეგად მიღებული ენერგოეფექტურობის გაზომვების სრულ ჩამონათვალს. ენერგო აუდიტი ასევე მოიცავს თითოეული დადგენილი გაზომვის ფინანსურ ანალიზს.

ჩვენ გვაქვს ყველა საჭირო ინსტრუმენტი და საშუალებები შენობების/მრეწველობის დარგებისა და გადამღობი კონსტრუქციების ენერგო სისტემების გაზომვისა და ანალიზისთვის. ენერგო აუდიტის მიზანს ხშირად წარმოადგენს კომპლექსური სისტემის საკვანძო ასპექტი, კერძოდ:

გათბობის, ვენტილაციის და კონდიცირების მართვის სისტემა,
გადამღობი კონსტრუქციები,
განათება,
ჩართული დატვირთვა.
ენერგო აუდიტის პროფესიონალური ანგარიშების არსებობისას, მომხმარებლის მხრიდან გადაწყვეტილების მიმღებ სპეციალისტებს შეიძლება ჰქონდეთ  თითოეული ტექნოლოგიის ენერგომოხმარების საერთო სურათი, შეუძლიათ განსაზღვრონ ბიზნესის არაეფექტურობა, ენერგოდაზოგვის მაღალი პოტენციალის ქონით,  ასევე შეძლებენ მიიღონ ეკონომიკურ პარამეტრებსა და ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისი ენერგიის დაზოგვის  ღონისძიებების ჩამონათვალი.