ელექტროენერგიის გადახდის ქვითრების შემცირება უმნიშვნელოვანესი ელემენტიანებისმიერ ბიზნესში კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად. ელექტრო აუდიტიასრულებს უმნიშვნელოვანეს როლს ელექტროენერგიის გადასახდელი ქვითრებისმართვისა და დამუშავების პროცესში. ენერგო აუდიტი მოიცავს სხვადასხვა კვლევისსხვადასხვა მეთოდებს.

როგორც წესი, იგი მოიცავს შენობის ან სათავსის ენერგომოხმარების ანალიზს.  ენერგო აუდიტი შეიძლება განხორციელდეს დეტალიზაციის სხვადასხვა დონეებზე. აუდიტიმოიცავს შენობისა და სათავსის  ეფექტურობის შეფასების შედეგად მიღებულიენერგოეფექტურობის გაზომვების სრულ ჩამონათვალს. ენერგო აუდიტი ასევე მოიცავსთითოეული დადგენილი გაზომვის ფინანსურ ანალიზს.

ჩვენ გვაქვს ყველა საჭირო ინსტრუმენტი და საშუალებები შენობების/მრეწველობის დარგებისა და გადამღობი კონსტრუქციების ენერგო სისტემებისგაზომვისა და ანალიზისთვის. ენერგო აუდიტის მიზანს ხშირად წარმოადგენს კომპლექსური სისტემის საკვანძო ასპექტი, კერძოდ:

• გათბობის, ვენტილაციის და კონდიცირების მართვის სისტემა,
• გადამღობი კონსტრუქციები,
• განათება,
• ჩართული დატვირთვა.
ენერგო აუდიტის პროფესიონალური ანგარიშების არსებობისას, მომხმარებლის მხრიდან გადაწყვეტილების მიმღებ სპეციალისტებს შეიძლება ჰქონდეთ  თითოეული ტექნოლოგიის ენერგომოხმარების საერთო სურათი, შეუძლიათ განსაზღვრონ ბიზნესის არაეფექტურობა, ენერგოდაზოგვისმაღალი პოტენციალის ქონით,  ასევე შეძლებენ მიიღონ ეკონომიკურ პარამეტრებსა და ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისი ენერგიის დაზოგვის  ღონისძიებების ჩამონათვალი.